Pikasiirto-palvelun käyttöehdot

Voimassa 28.7.2014 alkaen.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Maksutoimeksiantoihin, jotka toteutetaan Palvelun kautta.

1. Tiedot Palveluntarjoajasta

Bittisiirto Oy, 2560396-7, Keskiyöntie 23, 00750 Helsinki, tuki@pikasiirto.fi, (“Palveluntarjoaja”) tarjoaa Maksupalvelulain (30.4.2010/290) 1.2 §:n 2-kohdan mukaisia maksupalveluita ja niihin liittyviä muita palveluita. Palveluntarjoajan maksupalveluiden tarjoamista valvoo Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi, sekä kuluttaja-asioissa kuluttaja-asiamies, www.kuluttajavirasto.fi.

2. Palvelun kuvaus

Pikasiirto-palvelu mahdollistaa rahan siirtämisen eri pankeissa sijaitsevien pankkitilien välillä tavallista tilisiirtoa nopeammin. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että maksu välitetään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään tunnin viiveellä. Palvelu toimii suomalaisten pankkien välillä. Tuetut pankit ovat eritelty Palvelun sivuilla.

Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjän ja Maksunsaajan välisen sopimuksen osapuoli, vaan toimii ainoastaan maksunvälittäjänä.

3. Määritelmät

Käyttäjä tarkoittaa kuluttajaa, yritystä tai yhteisöä, joka käyttää Palvelua.

Maksunsaaja on se luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka käytettävissä olevalle pankkitilille Maksutoimeksiannon mukainen rahamäärä siirretään Palvelun kautta.

Palvelu tarkoittaa näissä ehdoissa kohdassa 2. määriteltyjä Palveluntarjoajan tarjoamia palveluja.

Maksutoimeksianto tarkoittaa Käyttäjän Palveluntarjoajalle antamaa määräystä toteuttaa maksutapahtuma Palvelun kautta. Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää Palveluntarjoajan toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään.

Palveluntarjoaja tarkoittaa Bittisiirto Oy:tä.

4. Käyttöehtojen soveltuminen

Käyttäjä sitoutuu näihin käyttöehtoihin rekisteröitymällä Palveluun. Käyttäjä saa kaikki Palvelun ominaisuudet käyttöönsä kuitenkin vasta, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun ja Käyttäjän henkilöllisyys on varmistettu vahvalla sähköisellä tunnistamismenetelmällä. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näitä käyttöehtoja käyttäessään Palvelua. Käyttöehdot ovat milloin tahansa saatavissa ja tallennettavissa osoitteessa https://pikasiirto.fi/ehdot.

Käyttäjän tulee olla 18-vuotta täyttänyt eli täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Käyttäjä ei saa olla poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tämän perheenjäsen taikka yhtiökumppani, eikä kuulua Suomea velvoittaville pakotelistoille. Palveluun voidaan tunnistautua ainoastaan yksityishenkilön henkilökohtaisen sähköisen tunnistautumisen kautta.

Rekisteröitymistä varten Käyttäjällä tulee olla:

 • Käyttäjän nimissä oleva suomalaisen pankin euromääräinen maksutili;
 • Käyttäjän nimissä oleva verkkopankkitunnus sähköistä tunnistautumista varten; ja
 • voimassaoleva sähköpostiosoite.

Käyttäjän on valittava henkilökohtainen salasana Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ja käyttämään salasanaa ja muita tunnuksia huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille.

5. Palveluntarjoajalle annettavat tiedot ja tietojen luovuttaminen

Käyttäjä on vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus hankkia Käyttäjää koskevia tietoja, myös luottotiedot, Väestörekisterikeskukselta tai muusta julkisesta rekisteristä. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, jos Käyttäjän antamat tiedot eivät ole oikein.

Tietoja voidaan käyttää Käyttäjän luottokelpoisuuden arvioimiseen ja palvelujen tuottamiseen Käyttäjälle sekä markkinoinnin suuntaamiseen. Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan lisäksi luovuttaa viranomaisille rikosten selvittämiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää sekä luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten mukaisesti.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjällä on velvollisuus antaa Palveluntarjoajalle Käyttäjän:

 • nimi;
 • henkilötunnus:
 • sähköpostiosoite; ja
 • Palvelun salasana.

Palveluntarjoajalla on oikeus välittää Käyttäjän antamia tietoja, kuten Käyttäjän tilinumero ja nimi, Maksunsaajan pankille. Maksun mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot. Maksunsaajan pankki voi olla velvollinen ilmoittamaan Maksunsaajalle Käyttäjän nimen.

6. Maksutoimeksiannon vastaanottaminen

Käyttäjä tekee Maksutoimeksiannon ja antaa suostumuksensa Maksutoimeksiannon toteuttamiseen antamalla Palveluntarjoajalle maksun suorittamista varten tarvittavat tiedot sekä suorittamalla Maksutoimeksiantoa vastaavan summan ja Palveluntarjoajan palvelumaksun verkkopankkimaksun kautta Palveluntarjoajalle. Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut Käyttäjän antamat tiedot ja verkkopankkimaksun.

Käyttäjällä ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa Palveluntarjoajalle antamaansa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun Käyttäjä on antanut Maksutoimeksiannon Palveluntarjojajalle ja suorittanut edellä mainitun verkkopankkimaksun Palveluntarjoajalle.

Käyttäjän on annettava riittävät ja oikeat tiedot Maksutoimeksiannon suorittamista varten. Näitä tietoja ovat erityisesti:

 • Maksunsaajan nimi
 • Maksunsaajan palveluntarjoajaa koskevat yhteystiedot (tilinumero kansainvälisessä IBAN-muodossa)
 • Maksun määrä (euroissa)
 • Maksua koskeva mahdollinen yksilöintitieto Maksunsaajalle.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että edellä mainitut tiedot ovat oikein eikä Palveluntarjoaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Maksutapahtuma välitetään Maksunsaajalle yksinomaan kansainvälisen tilinumeron IBAN-koodin perusteella, vaikka Käyttäjä olisi antanut sen lisäksi muita tietoja Maksutoimeksiannon toteuttamiseksi. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun tarvittavat varat palvelumaksuineen.

7. Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättäminen

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen aloittamaan Maksutoimeksiannon toteuttamista eikä välittämään maksua tai sen osaa, jos Maksutoimeksianto ei sisällä sen toteuttamiseksi tarpeellisia tietoja, Palveluntarjoaja ei ole vastaanottanut Käyttäjän verkkopankkimaksua tai Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy. Palveluntarjoaja ilmoittaa tällöin Käyttäjälle Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä Käyttäjän rekisteröimisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen, jollei ilmoittamista ole laissa kielletty. Mikäli Käyttäjä ei ole siirtänyt Maksutoimeksiannnon edellyttämiä varoja Palveluntarjoajalle 30 minuutin kuluessa Maksutoimeksiannon antamisesta Palvelun kautta, peruuntuu Maksutoimeksianto automaattisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus jättää Maksutoimeksianto suorittamatta ja lopettaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Palveluntarjoajalla on syytä epäillä rikollista toimintaa maksun välitykseen liittyen.

Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus jättää Maksutoimeksianto toteuttamatta, jos se on joko Käyttäjän tai Maksunsaajan pankin taikka Palveluntarjoajan teknisten syiden vuoksi estynyt.

Jos Maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksutapahtumaa. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin kohtuullisin toimenpitein avustamaan Käyttäjää maksutapahtuman jäljittämisessä. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus periä Käyttäjältä maksutapahtuman jäljittämisestä kohtuullinen korvaus, jos Käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon.

Jos Maksutoimeksianto on jäänyt kokonaan toteuttamatta, Palveluntarjoaja palauttaa Käyttäjälle maksun rahamäärän ilman aiheetonta viivästystä. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada palvelumaksun palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä. Palveluntarjoaja ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että Käyttäjä on antanut Palveluntarjoajalle virheellistä tai puutteellisia tietoja.

8. Maksut ja palkkiot

Palveluntarjoajalla on oikeus periä Käyttäjältä Palveluiden käyttämisestä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen palvelumaksu. Palveluntarjoajalla on oikeus vähentää kyseiset maksut siirrettävistä varoista ennen varojen siirtämistä Maksunsaajalle. Palveluntarjoaja ei vastaa Maksunsaajan tai muun kolmannen osapuolen mahdollisesti perimistä palvelumaksuista tai palkkioista.

9. Käyttörajat

Käyttäjä voi siirtää Palvelun kautta yhteensä enintään 100 000 € euroa vuorokaudessa.

10. Palveluntarjoajan vastuu maksutoimeksiannon toteuttamisesta ja vastuun rajoitukset

Palveluntarjoajan vastuu Maksutoimeksiannon toteuttamisesta päättyy, kun Maksutapahtumaa koskevat tiedot ja varat on toimitettu Maksunsaajalle tai palautettu Käyttäjälle. Palveluntarjoaja vastaa toteutumatta jääneestä, virheellisesti toteutetusta tai oikeudettomasta Maksutapahtumasta maksupalvelulain ja näiden ehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän tai Maksunsaajan pankin toiminnasta tai niiden maksukyvystä.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajasta johtuvasta maksupalvelulain tai näiden ehtojen vastaisesta menettelystä maksua välitettäessä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat Käyttäjälle virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada Palveluntarjoajalta korvausta välittömästä vahingosta, jollei Käyttäjä ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se, kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluttua virheen tapahtumisesta. Palveluntarjoaja ei missään olosuhteissa vastaa maksunvälityksessä tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin vuoksi Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoajan tavoitteena on, että Palvelu on Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa mistään vahingosta Käyttäjälle johtuen siitä, että Palvelu ei ole saatavilla ylläpidon, laitteiden huollon tai teknisten toimenpiteiden vuoksi tai jos Palveluntarjoaja epäilee laittomia toimenpiteitä tai selvittää tai reagoi niihin. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai supistaa Palvelun toimintoja tai keskeyttää sen toiminnan.

11. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, jos sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Ylivoimainen este tai muu sen kaltainen olosuhde oikeuttaa Palveluntarjoajan keskeyttämään Palvelun tarjoamisen toistaiseksi. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun verkkosivuilla tai lähettämällä siitä ilmoituksen Käyttäjän rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa myöskään, jos velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin laissa säädettyjä Palveluntarjoajan velvollisuuksia.

12. Immateriaalioikeudet

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Palveluntarjoajan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

13. Palveluntarjoajan oikeus korjata virhe

Palveluntarjoajalla on oikeus korjata omaan virheeseensä perustuva maksujen välityksessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu vastaava tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo välitetty Maksunsaajalle kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta. Palveluntarjoaja ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta Käyttäjälle sähköpostitse.

14. Sopimuksen siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset sopimukset ja niihin liittyvät saatavansa, muut oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan.

15. Ehtojen muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Käyttäjälle. Palveluntarjoaja lähettää muutosta koskevan ilmoituksen Käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutosta, on Käyttäjällä oikeus lopettaa Palvelun käyttö.

16. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin ehtoihin ja ehdoissa tarkoitettuihin Maksutoimeksiantoihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään. Ehtoihin ei kuitenkaan sovelleta Suomen lainsäädännön kansainvälis-yksityisoikeudellisia säännöksiä.

Näistä yleisistä käyttöehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikedessa, jossa Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Käyttäjä voi saattaa riidan myös kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi (www.kuluttajariita.fi) tai ilmoittaa Palveluntarjoajan menettelystä Finanssivalvonnalle (www.finanssivalvonta.fi).

17. Käyttöehtojen voimassaolo ja päättyminen

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Jos Käyttäjä haluaa, että hänen käyttäjätilinsä suljetaan, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen (tuki@pikasiirto.fi).

Jos Käyttäjä rikkoo olennaisesti näitä ehtoja tai käyttää Palvelua sen käyttötarkoituksen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi lopettaa maksujenvälitys ja sulkea Käyttäjän käyttäjätili.