Viimeksi päivitetty 25.5.2018

Pikasiirto-palvelun käyttöehdot ja ennakkotiedot palvelun asiakkaalle

Nämä käyttöehdot määrittävät, miten voit käyttää Bittisiirto Oy:n tarjoamaa Pikasiirto-palvelua. Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin rekisteröityneisiin Käyttäjiin sekä kaikkiin Maksutoimeksiantoihin, jotka toteutetaan Palvelun kautta.

Ellei Bittisiirto Oy:n kanssa kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovita, sopimukseesi Bittisiirto Oy:n kanssa sisältyvät aina nämä ehdot. Tähän asiakirjaan on koottu lisäksi maksupalvelulain edellyttämät ennakkotiedot palveluntarjoajasta, tarjottavasta palvelusta, osapuolten välisestä viestinnästä, varotoimista, vastuukysymyksistä, oikeussuojakeinoista sekä puitesopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta sekä rahoitusvälineiden etämyyntiä koskevat kuluttajansuojalain edellyttämät ennakkotiedot.

Näihin ehtoihin viitataan jäljempänä termillä ”Käyttöehdot”. Käyttöehdot sisältävät myös Palvelun Asiakkaille annettavat ennakkotiedot.

Nämä Käyttöehdot muodostavat sitovan puitesopimuksen sinun ja Bittisiirto Oy:n välillä liittyen Palvelun käyttöösi (”Puitesopimus”). Bittisiirto Oy:n tarjoaman Palvelun käyttö perustuu Puitesopimukseen Käyttäjän ja Bittisiirto Oy:n kanssa.

Tähän asiakirjaan on koottu lisäksi maksupalvelulain edellyttämät ennakkotiedot palveluntarjoajasta, tarjottavasta palvelusta, osapuolten välisestä viestinnästä, varotoimista, vastuukysymyksistä, oikeussuojakeinoista sekä Puitesopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta sekä rahoitusvälineiden etämyyntiä koskevat kuluttajansuojalain edellyttämät ennakkotiedot.

Palveluntarjoaja päivittää tämän asiakirjan tietoja tarpeen mukaan. Päivitetyt tiedot ovat saatavilla Palveluntarjoajan internetsivuilla (www.pikasiirto.fi).

Määritelmät

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä:

Käyttäjä tarkoittaa kuluttajaa, yritystä tai yhteisöä, joka käyttää Palvelua.

Maksunsaaja on se luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka käytettävissä olevalle pankkitilille Maksutoimeksiannon mukainen rahamäärä siirretään Palvelun kautta.

Palvelu tarkoittaa tässä asiakirjassa kohdassa Palvelun kuvaus määriteltyjä Palveluntarjoajan tarjoamia palveluja.

Maksutoimeksianto tarkoittaa Käyttäjän Palveluntarjoajalle antamaa määräystä toteuttaa maksutapahtuma Palvelun kautta. Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää Palveluntarjoajan toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Maksutapahtuma on toimenpide, jolla varoja siirretään.

Palveluntarjoaja tarkoittaa Bittisiirto Oy:tä.

Tiedot palveluntarjoajasta ja valvovasta viranomaisesta

Bittisiirto Oy, Keskiyöntie 23, 00750 Helsinki,
Y-tunnus 2560396-7
Sähköposti tuki@pikasiirto.fi,
Kotipaikka Helsinki

Bittisiirto Oy (”Bittisiirto”) on rekisteröity Patentti ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Bittisiirrolla on maksulaitoslain mukainen oikeus tarjota maksupalveluja Suomessa. Bittisiirto tarjoaa maksutapahtuman toteuttamista.

Bittisiirron maksupalveluiden tarjoamista ja toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, FI-00101 Helsinki, puhelin 09 183 51, www.finanssivalvonta.fi.

Kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa menettelytapoja valvoo myös kuluttaja-asiamies:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5. 00531 Helsinki, puhelin 029 505 3000 (vaihde), www.kkv.fi.

Käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttäjä sitoutuu näihin Käyttöehtoihin rekisteröitymällä Palveluun. Käyttäjä saa kaikki Palvelun ominaisuudet käyttöönsä kuitenkin vasta, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun, Käyttäjä on tunnistautunut vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä käyttäen (TUPAS) ja Palveluntarjoaja on vahvistanut käyttäjätilin tunnistamalla Käyttäjän. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näitä käyttöehtoja käyttäessään Palvelua. Käyttöehdot ovat milloin tahansa saatavissa ja tallennettavissa osoitteessa https://pikasiirto.fi/kayttoehdot.

Käyttäjän tulee olla 18-vuotta täyttänyt eli täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen. Palveluun voidaan tunnistautua ainoastaan yksityishenkilön henkilökohtaisen sähköisen tunnistautumisen kautta.

Rekisteröitymistä varten Käyttäjällä tulee olla:

  • Käyttäjän nimissä oleva suomalaisen pankin euromääräinen maksutili;
  • Käyttäjän nimissä oleva verkkopankkitunnus sähköistä tunnistautumista varten; ja
  • voimassaoleva sähköpostiosoite.

Käyttäjän on valittava henkilökohtainen salasana rekisteröityessään Palveluun Palveluntarjoajan verkkosivuston kautta. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ja käyttämään salasanaa ja muita tunnuksia huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille.

Käyttääksesi Palvelua sinun tulee hyväksyä nämä Pikasiirto-palvelun Käyttöehdot. Et voi käyttää Palvelua ellet hyväksy Käyttöehtoja. Samalla kun hyväksyt Käyttöehdot, hyväksyt myös Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntö.

Käyttöehtoihin sisältyy Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntö.

Käyttöehdot hyväksytään suoraan käyttämällä Palvelua. Tässä tapauksessa ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluntarjoaja katsoo Palvelun käyttösi Käyttöehtojen hyväksynnäksi kyseisestä hetkestä lukien.

Et voi käyttää Palvelua, etkä hyväksyä Käyttöehtoja jos (a) sinulla ei ole oikeustoimikelpoisuutta sitovien sopimusten solmimiseksi Bittisiirto Oy:n kanssa, tai (b) olet estetty vastaanottamasta Palvelua Suomen lakien mukaisesti tai muiden maiden, mukaan lukien maa, jonka asukas tai kansalainen olet sekä maa, josta käsin käytät Palvelua, lakien mukaisesti. Ennen kuin jatkat, sinun on suositeltavaa tulostaa tai tallentaa itsellesi kopio Käyttöehdoista arkistointia varten.

Henkilöllisyyden todentaminen

Voidaksesi käyttää Palvelua, Palveluntarjoajan on hyväksyttävä käyttäjätilisi. Voit toimittaa tunnistamiseen tarvittavat tiedot rekisteröityessäsi Palveluun Käyttäjäksi. Antaessasi tunnistamiseen edellytetyt tiedot, vakuutat, että antamasi tiedot ovat oikeita, paikkansapitäviä, ajantasaisia ja täydellisiä.

Yksityishenkilö Käyttäjänä

Palvelun Käyttäjän tulee toimittaa omat tunnistustietonsa sekä tunnistautua käyttäen vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä (TUPAS). Käyttäjätilin hyväksymiseksi Palveluntarjoaja voi tarvittaessa pyytää Käyttäjää toimittamaan lisäksi muuta tietoa itsestään. Palveluntarjoaja voi lisäksi etsiä Käyttäjästä tietoa muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä ja internetistä.

Oikeushenkilö Käyttäjänä

Oikeushenkilön edustajan tulee toimittaa yrityksen tunnistustiedot, omat tunnistustietonsa, yrityksen kaupparekisteriote (tai vastaava), yhtiöjärjestys, tiedot yrityksen tosiasiallisista edunsaajista sekä kopio passi- tai henkilökortista. Tiedot voidaan antaa rekisteröitymisen yhteydessä tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Käyttäjätilin hyväksymiseksi Palveluntarjoaja voi tarvittaessa pyytää Käyttäjää toimittamaan lisäksi muuta tietoa itsestään. Palveluntarjoaja voi lisäksi etsiä Käyttäjästä tietoa muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä ja internetistä.

Mikäli Käyttäjä jättää toimittamatta minkä tahansa Palveluntarjoajan pyytämän tiedon taikka mikäli tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö, jäädyttää käyttäjätili ja rahavarat sekä olla toteuttamatta Maksutoimeksiantoa siihen saakka, kunnes oikeat, paikkansapitävät, ajantasaiset ja täydelliset tiedot toimitetaan Palveluntarjoajalle.

Käyttäjätilin hyväksyminen on Palveluntarjoajan päätettävissä. Palveluntarjoaja voi jättää käyttäjätilin hyväksymättä mistä tahansa syystä ilman erityistä ilmoitusta Käyttäjälle. palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään Käyttäjälle tämän johdosta aiheutuvasta vahingosta, menetyksestä tai muistakaan kustannuksista. Palveluntarjoaja voi perua tekemänsä käyttäjätilin hyväksynnän koska tahansa ilman erityistä ilmoitusta Käyttäjälle. Mikäli käyttäjätilin hyväksyntä perutaan, Käyttäjä ei pysty käyttämään Palvelua.

Palvelua saa käyttää vain lailla sallittuihin tarkoituksiin lakien ja Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Väärän nimen tai muiden henkilötietojen antaminen taikka muu lainvastainen toiminta on kiellettyä. Palveluntarjoaja tekee kaikkensa myötävaikuttaakseen petollisten Käyttäjien saattamiseen vastuuseen, ja häiriökäyttäytymisestä voidaan ilmoittaa Rahanpesun selvittelykeskukselle tai muulle viranomaiselle.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei saa käyttää tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton näiden tarkoitusten kanssa.

Palvelun kuvaus

Pikasiirto-palvelu mahdollistaa rahan siirtämisen eri pankeissa sijaitsevien pankkitilien välillä tavallista tilisiirtoa nopeammin. Pikasiirto-palvelussa on mahdollista tehdä maksuja. Palvelussa ei ole mahdollista vastaanottaa maksuja. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että maksu välitetään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään tunnin viiveellä. Palvelu toimii Suomessa toimivien pankkien ja niiden tarjoamien maksutilien välillä. Tuetut pankit ovat eritelty Palvelun internetsivuilla.

Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjän ja Maksunsaajan välisen sopimuksen osapuoli, vaan toimii ainoastaan maksutapahtuman toteuttajana Käyttäjän antamalle Maksutoimeksiannolle.

Palveluntarjoajalle annettavat tiedot ja tietojen luovuttaminen

Käyttäjä on vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus hankkia Käyttäjää koskevia tietoja, myös luottotiedot, Väestörekisterikeskukselta tai muusta julkisesta rekisteristä. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, jos Käyttäjän antamat tiedot eivät ole oikein.

Tietoja voidaan käyttää Käyttäjän luottokelpoisuuden arvioimiseen ja palvelujen tuottamiseen Käyttäjälle sekä markkinoinnin suuntaamiseen. Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan lisäksi luovuttaa viranomaisille rikosten selvittämiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää sekä luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten mukaisesti.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjällä on velvollisuus antaa Palveluntarjoajalle Käyttäjän tunnistamiseksi ja tuntemiseksi tarvittavat tiedot.

Palveluntarjoajalla on oikeus välittää Käyttäjän antamia tietoja, kuten Käyttäjän tilinumero ja nimi, Maksunsaajan pankille. Maksunsaajan pankki voi olla velvollinen ilmoittamaan Maksunsaajalle Käyttäjän nimen. Palveluntarjoajalla on oikeus välittää Maksunsaajaa koskevia tietoja Käyttäjän pankille. Maksujen mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot.

Palveluntarjoaja pyrkii lähettämään tiedot Käyttäjän sekä Maksunsaajan pankille tiedot maksajasta sekä Maksunsaajasta maksutoimeksiannon toteuttamisen yhteydessä.

Maksutoimeksiannon antaminen ja vastaanottaminen

Käyttäjä tekee Maksutoimeksiannon ja antaa suostumuksensa Maksutoimeksiannon toteuttamiseen antamalla Palveluntarjoajalle maksun suorittamista varten tarvittavat tiedot sekä suorittamalla Maksutoimeksiantoa vastaavan summan ja Palveluntarjoajan palvelumaksun verkkopankkimaksun kautta Palveluntarjoajalle. Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi ja vastaanotetuksi, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut Käyttäjän antamat tiedot ja verkkopankkimaksun.

Käyttäjällä ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa Palveluntarjoajalle antamaansa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun Käyttäjä on antanut Maksutoimeksiannon Palveluntarjoajalle ja suorittanut edellä mainitun verkkopankkimaksun Palveluntarjoajalle.

Käyttäjän on annettava riittävät ja oikeat tiedot Maksutoimeksiannon suorittamista varten. Näitä tietoja ovat erityisesti:

  • Maksunsaajan nimi
  • Maksunsaajan palveluntarjoajaa koskevat yhteystiedot (tilinumero kansainvälisessä IBAN-muodossa)
  • Maksun määrä (euroissa)
  • Maksua koskeva mahdollinen yksilöintitieto Maksunsaajalle.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että edellä mainitut tiedot ovat oikein eikä Palveluntarjoaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Maksutapahtuma välitetään Maksunsaajalle yksinomaan kansainvälisen tilinumeron IBAN-koodin perusteella, vaikka Käyttäjä olisi antanut sen lisäksi muita tietoja Maksutoimeksiannon toteuttamiseksi. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun tarvittavat varat palvelumaksuineen.

Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättäminen

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen aloittamaan Maksutoimeksiannon toteuttamista eikä välittämään maksua tai sen osaa, jos Maksutoimeksianto ei sisällä sen toteuttamiseksi tarpeellisia tietoja, Palveluntarjoaja ei ole vastaanottanut Käyttäjän verkkopankkimaksua tai Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy. Palveluntarjoaja ilmoittaa tällöin Käyttäjälle Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä Käyttäjän rekisteröimisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen, jollei ilmoittamista ole laissa kielletty. Mikäli Käyttäjä ei ole siirtänyt Maksutoimeksiannon edellyttämiä varoja Palveluntarjoajalle 30 minuutin kuluessa Maksutoimeksiannon antamisesta Palvelun kautta, peruuntuu Maksutoimeksianto automaattisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus jättää Maksutoimeksianto suorittamatta ja lopettaa Käyttäjän käyttäjätili, jos Palveluntarjoajalla on syytä epäillä rikollista toimintaa maksun välitykseen liittyen.

Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus jättää Maksutoimeksianto toteuttamatta, jos se on joko Käyttäjän tai Maksunsaajan pankin taikka Palveluntarjoajan teknisten syiden vuoksi estynyt.

Jos Maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksutapahtumaa. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin kohtuullisin toimenpitein avustamaan Käyttäjää maksutapahtuman jäljittämisessä. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus periä Käyttäjältä maksutapahtuman jäljittämisestä kohtuullinen korvaus, jos Käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon.

Jos Maksutoimeksianto on jäänyt kokonaan toteuttamatta, Palveluntarjoaja palauttaa Käyttäjälle maksun rahamäärän ilman aiheetonta viivästystä. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada palvelumaksun palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä. Palveluntarjoaja ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että Käyttäjä on antanut Palveluntarjoajalle virheellistä tai puutteellisia tietoja.

Maksut ja palkkiot

Palveluntarjoajalla on oikeus periä Käyttäjältä Palveluiden käyttämisestä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen palvelumaksu. Palveluntarjoajalla on oikeus vähentää kyseiset maksut siirrettävistä varoista ennen varojen siirtämistä Maksunsaajalle. Palveluntarjoaja ei vastaa Maksunsaajan tai muun kolmannen osapuolen mahdollisesti perimistä palvelumaksuista tai palkkioista.

Hinnaston mukainen palvelumaksu on 2,9 prosenttia maksun määrästä plus kaksi (2) euroa per siirto, mutta kuitenkin enintään 50 euroa per siirto.

Osapuolten välinen viestintä

Palvelun Käyttäjä voi asioida Palveluntarjoajan kanssa sähköpostitse.

Palveluntarjoaja antaa Palvelua koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelua suomen kielellä. Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa Asiakkaan asiointia koskevat tiedot sekä nauhoittaa Asiakkaan kanssa käydyt puhelinkeskustelut ja tallentaa Asiakkaan sähköiset viestit.

Maksupalvelun Käyttäjällä on oikeus pyynnöstä saada sopimussuhteen aikana Puitesopimuksen ehdot sekä tässä asiakirjassa annetut ennakkotiedot sähköpostitse.

Palveluntarjoajan oikeus korjata virhe

Palveluntarjoajalla on oikeus korjata omaan virheeseensä perustuva maksutapahtumien toteutuksessa tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu vastaava tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo toteutettu Maksunsaajalle kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta. Palveluntarjoaja ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta Käyttäjälle sähköpostitse.

Palveluntarjoajan vastuu maksutoimeksiannon toteuttamisesta, vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset

Palveluntarjoajan vastuu Maksutoimeksiannon toteuttamisesta päättyy, kun Maksutapahtumaa koskevat tiedot ja varat on toimitettu Maksunsaajalle tai palautettu Käyttäjälle. Palveluntarjoaja vastaa toteutumatta jääneestä, virheellisesti toteutetusta tai oikeudettomasta Maksutapahtumasta maksupalvelulain ja Puitesopimuksen ehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän tai Maksunsaajan pankin toiminnasta tai niiden maksukyvystä.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajasta johtuvasta maksupalvelulain tai Puitesopimuksen ehtojen vastaisesta menettelystä maksua välitettäessä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat Käyttäjälle Palveluntarjoajan virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada Palveluntarjoajalta korvausta välittömästä vahingosta, jollei Käyttäjä ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se, kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluttua virheen tapahtumisesta. Palveluntarjoaja ei missään olosuhteissa vastaa Maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin vuoksi Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista.

Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Palveluntarjoaja ei pysty toteuttamaan Maksutoimeksiantoa varojen puuttumisen tai tilinylityksen takia. Käyttäjä vastaa myös kaikista vahingoista, jotka Käyttäjä on aiheuttanut lain tai sopimuksen vastaisella toiminnallaan.

Palveluntarjoajan tavoitteena on, että Palvelu on Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa mistään vahingosta Käyttäjälle johtuen siitä, että Palvelu ei ole saatavilla ylläpidon, laitteiden huollon tai teknisten toimenpiteiden vuoksi tai jos Palveluntarjoaja epäilee laittomia toimenpiteitä tai selvittää tai reagoi niihin. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden, milloin tahansa muuttaa tai supistaa Palvelun toimintoja tai keskeyttää sen toiminnan.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, jos sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Ylivoimainen este tai muu sen kaltainen olosuhde oikeuttaa Palveluntarjoajan keskeyttämään Palvelun tarjoamisen toistaiseksi. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun verkkosivuilla tai lähettämällä siitä ilmoituksen Käyttäjän rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa myöskään, jos velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin laissa säädettyjä Palveluntarjoajan velvollisuuksia.

Immateriaalioikeudet

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Palveluntarjoajan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Petollinen toiminta ja turvallisuus

Palveluntarjoaja varoittaa Käyttäjiä sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen epäilemistään ja havaitsemistaan petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä uhkista, jotka liittyvät kyseiseen Asiakkaaseen. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa petollisella viestillä Palveluntarjoajan nimissä esiintyen koetetaan saada Palvelun Käyttäjä luovuttamaan Palvelun käyttöön tarvittavat henkilökohtaiset tunnuksensa viestin lähettäjälle.

Puitesopimuksen muuttaminen, voimassaolo ja irtisanominen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Puitesopimusta ja/tai Käyttöehtoja. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Käyttäjälle. Palveluntarjoaja lähettää muutosta koskevan ilmoituksen Käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutosta, on Käyttäjällä oikeus lopettaa Palvelun käyttö.

Puitesopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Puitesopimus päättymään heti ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen tuki@pikasiirto.fi.

Jos Käyttäjä rikkoo olennaisesti Puitesopimuksen ehtoja tai käyttää Palvelua sen käyttötarkoituksen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi lopettaa maksutapahtumien toteuttaminen ja sulkea Käyttäjän käyttäjätili ja purkaa Puitesopimus.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjätili, kun irtisanomisaika on kulunut tai Puitesopimus on purettu edellä mainitulla tavalla.

Sopimuksen siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset sopimukset ja niihin liittyvät saatavansa, muut oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Palvelusta tai Käyttöehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaiden osalta sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Käyttäjä voi kääntyä FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen, joka antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Pankkilautakunta antavat ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, sähköposti info@fine.fi, puhelin 09 6850 120, www.fine.fi

Kuluttajalla on oikeus saattaa asia myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelin 029 566 5200, www.kuluttajariita.fi.

Kuluttajaneuvonta, puhelin 029 553 6901, www.kuluttajaneuvonta.fi.

Maksupalvelun Käyttäjä voi ilmoittaa Palveluntarjoajan menettelystä Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonta, puhelin 09 6850 120, www.finanssaivalvonta.fi.