Viimeksi päivitetty 30.8.2022

Pikasiirto-palvelun käyttöehdot ja ennakkotiedot palvelun asiakkaalle

Yleistä

Nämä käyttöehdot määrittävät, miten voit käyttää Bittisiirto Oy:n tarjoamaa Pikasiirto-palvelua. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluun rekisteröitymiseen, käyttöön ja kaikkiin Maksutoimeksiantoihin, jotka toteutetaan Palvelun kautta. Näiden käyttöehtojen lisäksi maksuihin voi soveltua Käyttäjän pankin tilisiirtoja tai maksuja koskevat yleiset ehdot.

Ellei Bittisiirto Oy:n kanssa kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovita, sopimukseesi Bittisiirto Oy:n kanssa sisältyvät aina nämä ehdot. Tähän asiakirjaan on koottu lisäksi maksupalvelulain edellyttämät ennakkotiedot palveluntarjoajasta, tarjottavasta palvelusta, osapuolten välisestä viestinnästä, varotoimista, vastuukysymyksistä, oikeussuojakeinoista sekä puitesopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta sekä rahoitusvälineiden etämyyntiä koskevat kuluttajansuojalain edellyttämät ennakkotiedot.

Näihin ehtoihin viitataan jäljempänä termillä ”Käyttöehdot”. Käyttöehdot sisältävät myös Palvelun Käyttäjille annettavat ennakkotiedot.

Nämä Käyttöehdot muodostavat sitovan puitesopimuksen Käyttäjän ja Bittisiirto Oy:n välillä liittyen Palvelun käyttöösi (”Puitesopimus”). Bittisiirto Oy:n tarjoaman Palvelun käyttö perustuu Puitesopimukseen Käyttäjän ja Bittisiirto Oy:n kanssa.

Palveluntarjoaja päivittää Käyttöehtoja tarpeen mukaan. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat saatavilla Palveluntarjoajan internetsivuilla https://pikasiirto.fi/kayttoehdot.

Määritelmät

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia määritelmiä:

Käyttäjä tarkoittaa sitä luonnollista henkilöä (kuluttaja) tai oikeushenkilöä, joka antaa Palveluntarjoajalle Maksutoimeksiannon.

Käyttäjätili tarkoittaa Käyttäjän Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä luomaa tiliä, jossa Käyttäjä hallinnoi Palvelun käyttöä ja jonka kautta Käyttäjä voi antaa Maksutoimeksiantoja. Samalla Käyttäjällä voi olla useita Käyttäjätilejä.

Maksunsaaja on se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka käytettävissä olevalle pankkitilille Maksutoimeksiannon mukainen rahamäärä siirretään Palvelun kautta.

Palvelu tarkoittaa tässä asiakirjassa kohdassa Palvelun kuvaus määriteltyjä Palveluntarjoajan tarjoamia maksupalveluja.

Maksutoimeksianto tarkoittaa Käyttäjän Palveluntarjoajalle antamaa määräystä toteuttaa maksutapahtuma Palvelun kautta. Maksutoimeksiannon toteuttaminen sisältää Palveluntarjoajan toimenpiteet toimeksiannon käsittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Maksutapahtuma on toimenpide, jolla Käyttäjä siirtää varoja Palvelun avulla Maksunsaajan suomalaisen pankin tarjoamalle pankkitilille.

Palveluntarjoaja tarkoittaa Bittisiirto Oy:tä.

Tiedot palveluntarjoajasta ja valvovasta viranomaisesta

Bittisiirto Oy (2560396-7), Höyläämötie 11 B 2. kerros, 00380 Helsinki

Postiosoite: PL 9, 00531 Helsinki

tuki@pikasiirto.fi Kotipaikka Helsinki

Bittisiirto Oy (”Bittisiirto”) on rekisteröity Patentti ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Bittisiirrolla on maksulaitoslain mukainen oikeus tarjota maksupalveluja Suomessa. Bittisiirto tarjoaa maksutapahtuman toteuttamista.

Bittisiirron maksupalveluiden tarjoamista ja toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, FI-00101 Helsinki, puhelin 09 183 51, http://www.finanssivalvonta.fi.

Kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa menettelytapoja valvoo myös kuluttaja-asiamies: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5. 00531 Helsinki, puhelin 029 505 3000 (vaihde), http://www.kkv.fi.

Käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttääksesi Palvelua Käyttäjän hyväksyä nämä Pikasiirto.fi-palvelun Käyttöehdot. Palvelua ei voi käyttää, ellei Käyttäjä hyväksy Käyttöehtoja. Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa Käyttöehdot itseään sitoviksi rekisteröitymällä Palveluun. Tässä tapauksessa ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluntarjoaja katsoo rekisteröitymisen Palveluun Käyttöehtojen hyväksynnäksi kyseisestä hetkestä lukien.

Samalla kun Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot, Käyttäjä hyväksyy myös Palveluntarjoajan tietosuojaselosteen. Käyttöehtoihin sisältyy Palveluntarjoajan tietosuojaseloste, joka hyväksytään rekisteröitymällä Palveluun.

Käyttäjä saa kaikki Palvelun ominaisuudet käyttöönsä vasta, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun, Käyttäjä on tunnistautunut vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä käyttäen (Luottamusverkosto) ja Palveluntarjoaja on vahvistanut Käyttäjätilin tunnistamalla Käyttäjän. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näitä Käyttöehtoja käyttäessään Palvelua. Käyttöehdot ovat milloin tahansa saatavissa ja tallennettavissa osoitteessa https://pikasiirto.fi/kayttoehdot.

Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen (18-vuotias) ja oikeustoimikelpoinen. Luonnolliset henkilöt voivat tunnistautua Palvelussa ainoastaan käyttämällä henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia vahvaan sähköiseen tunnistamiseen. Oikeushenkilöiden tulee rekisteröityessä täyttää tunnistamista koskeva lomake, joka on saatavilla rekisteröitymisen yhteydessä ja toimittaa tarvittavat lisäselvitykset.

Rekisteröitymistä varten Käyttäjällä tulee olla:

  • Käyttäjän nimissä oleva suomalaisessa pankissa oleva euromääräinen maksutili;
  • Käyttäjän nimissä oleva verkkopankkitunnus sähköistä tunnistautumista varten; ja
  • voimassa oleva sähköpostiosoite.

Käyttäjän on valittava henkilökohtainen salasana rekisteröityessään Palveluun sähköpostiosoitteella Palveluntarjoajan https://pikasiirto.fi -verkkosivuston kautta. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään ja käyttämään salasanaa ja muita tunnuksia huolellisesti sekä olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille.

Käyttäjä ei voi käyttää Palvelua, eikä hyväksyä Käyttöehtoja jos (a) Käyttäjällä ei ole oikeustoimikelpoisuutta sitovien sopimusten solmimiseksi Palveluntarjoajan kanssa, tai (b) Käyttäjä on estynyt vastaanottamasta Palvelua Suomen lakien mukaisesti tai muiden maiden, mukaan lukien maa, jonka asukas tai kansalainen Käyttäjä on sekä maa, josta käsin Palvelua käytetään, lakien mukaisesti. Ennen kuin Palvelun käyttöä jatketaan, Käyttäjän on suositeltavaa tulostaa tai tallentaa itsellesi kopio Käyttöehdoista arkistointia varten.

Useita Käyttäjätilejä samalla Käyttäjällä

Mikäli Käyttäjä avaa Palveluun useita Käyttäjätilejä eli rekisteröityy useammin kuin kerran, tulee Käyttäjän hyväksyä Käyttöehdot erikseen jokaista Käyttäjätiliä varten. Jokaiseen Käyttäjätiliin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja.

Palveluntarjoajalle annettavat tiedot ja tietojen luovuttaminen

Käyttäjä on vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus hankkia Käyttäjää koskevia tietoja Väestörekisterikeskukselta tai muusta julkisesta rekisteristä (myös luottotiedot). Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, jos Käyttäjän antamat tiedot eivät ole oikein.

Tietoja voidaan käyttää Käyttäjän luottokelpoisuuden arvioimiseen ja palvelujen tuottamiseen Käyttäjälle sekä markkinoinnin suuntaamiseen. Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan lisäksi luovuttaa viranomaisille rikosten selvittämiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää sekä luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten mukaisesti.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjällä on velvollisuus antaa Palveluntarjoajalle Käyttäjän tunnistamiseksi ja tuntemiseksi tarvittavat tiedot.

Palveluntarjoajalla on oikeus välittää Käyttäjän antamia tietoja, kuten Käyttäjän tilinumero ja nimi, Maksunsaajan pankille. Maksunsaajan pankki voi olla velvollinen ilmoittamaan Maksunsaajalle Käyttäjän nimen. Palveluntarjoajalla on oikeus välittää Maksunsaajaa koskevia tietoja Käyttäjän pankille. Maksujen mukana välitetään myös muut maksujenvälitykseen tarvittavat tiedot.

Palveluntarjoaja pyrkii lähettämään tiedot Käyttäjän sekä Maksunsaajan pankille tiedot maksajasta sekä Maksunsaajasta maksutoimeksiannon toteuttamisen yhteydessä. Palveluntarjoaja on oikeutettu Maksunsaajan tiedustellessa luovuttamaan Maksunsaajalle Käyttäjän nimen.

Henkilöllisyyden todentaminen

Jotta Palvelua voidaan käyttää, Palveluntarjoajan on hyväksyttävä Käyttäjätilisi. Voit toimittaa tunnistamiseen tarvittavat tiedot rekisteröityessäsi Palveluun Käyttäjäksi. Antaessaan tunnistamiseen edellytetyt tiedot, Käyttäjä vakuuttaa, että Käyttäjän antamat tiedot ovat oikeat, paikkansapitäviä, ajantasaisia ja täydellisiä.

Mikäli Käyttäjä jättää toimittamatta minkä tahansa Palveluntarjoajan pyytämän tiedon taikka mikäli tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö, jäädyttää Käyttäjätili ja rahavarat sekä olla toteuttamatta Maksutoimeksiantoa siihen saakka, kunnes oikeat, paikkansapitävät, ajantasaiset ja täydelliset tiedot toimitetaan Palveluntarjoajalle.

Käyttäjätilin hyväksyminen on Palveluntarjoajan päätettävissä. Palveluntarjoaja voi jättää Käyttäjätilin hyväksymättä mistä tahansa syystä ilman erityistä ilmoitusta Käyttäjälle. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään Käyttäjälle tämän johdosta aiheutuvasta vahingosta, menetyksestä tai muistakaan kustannuksista. Palveluntarjoaja voi perua tekemänsä Käyttäjätilin hyväksynnän koska tahansa ilman erityistä ilmoitusta Käyttäjälle. Mikäli Käyttäjätilin hyväksyntä perutaan, Käyttäjä ei pysty käyttämään Palvelua.

Palvelua saa käyttää vain lailla sallittuihin tarkoituksiin lakien ja Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Väärän nimen tai muiden henkilötietojen antaminen taikka muu lainvastainen toiminta on kiellettyä. Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus myötävaikuttaa petollisen toiminnan selvittämiseksi ja estämiseksi. Petollisesta toiminnasta ja/tai häiriökäyttäytymisestä voidaan ilmoittaa Rahanpesun selvittelykeskukselle, muulle viranomaiselle tai Maksutoimeksiannon toteuttamiseen liittyvälle osapuolelle, kuten pankeille.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei saa käyttää tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton näiden tarkoitusten kanssa.

Luonnollinen henkilö Käyttäjänä

Palvelun Käyttäjän tulee toimittaa omat tunnistustietonsa sekä tunnistautua käyttäen vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä (Luottamusverkosto). Käyttäjätilin hyväksymiseksi Palveluntarjoaja voi tarvittaessa pyytää Käyttäjää toimittamaan lisäksi muuta tietoa itsestään. Palveluntarjoaja voi lisäksi etsiä Käyttäjästä tietoa muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä ja internetistä.

Oikeushenkilö Käyttäjänä

Oikeushenkilön edustajan tulee toimittaa yrityksen tunnistustiedot, omat tunnistustietonsa, yrityksen kaupparekisteriote (tai vastaava), yhtiöjärjestys, tiedot yrityksen tosiasiallisista edunsaajista sekä kopio passi- tai henkilökortista. Tiedot voidaan antaa rekisteröitymisen yhteydessä tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella, joka on saatavilla Palvelussa rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätilin hyväksymiseksi Palveluntarjoaja voi tarvittaessa pyytää Käyttäjää toimittamaan lisäksi muuta tietoa itsestään. Palveluntarjoaja voi lisäksi etsiä Käyttäjästä tietoa muista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä ja internetistä.

Palvelun kuvaus ja pääominaisuudet

Pikasiirto-palvelussa Käyttäjä voi tehdä Maksutoimeksiantoja eli siirtää rahaa eri pankeissa sijaitsevien pankkitilien välillä tavallista tilisiirtoa nopeammin. Maksutoimeksiannossa Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle määräyksen toteuttaa maksutapahtuma eli siirtää Käyttäjän Palveluun siirtämät rahavarat Käyttäjän ilmoittaman Maksunsaajan maksutilille.

Palvelussa ei ole mahdollista vastaanottaa maksuja. Maksunsaaja vastaanottaa Maksutoimeksiannossa siirrettävät rahat aina omalle suomalaisen pankin tarjoamalle maksutililleen. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että maksu toteutetaan ja välitetään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään tunnin viiveellä. Palvelua on mahdollista käyttää Suomessa toimivien pankkien ja niiden tarjoamien maksutilien välillä. Tuetut pankit ovat eritelty Palvelun internetsivuilla.

Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjän ja Maksunsaajan välisen sopimuksen osapuoli, vaan toimii ainoastaan maksutapahtuman toteuttajana Käyttäjän antamalle Maksutoimeksiannolle. Palveluntarjoaja ei tee sopimusta Maksunsaajan kanssa.

Palveluntarjoajan voi myöhemmin lisätä Palveluun lisäominaisuuksia, joiden käyttöönotto voi edellyttää erillisten ehtojen hyväksymistä.

Käyttörajat

Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus rajoittaa Palvelun käyttöä tai asettaa käyttörajoja, mukaan lukien muttei rajoittuen, tehtävien rahasiirtojen enimmäislukumäärä tai enimmäissumma siirrettävällä rahamäärälle. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus pyytää Käyttäjältä lisäselvityksiä Käyttäjään, Maksutoimeksiantoon tai Palvelun käyttöön liittyen.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla toteuttamatta Maksutoimeksiantoa, kunnes tarvittavat lisäselvitykset on toimitettu ja ne on hyväksytty.

Maksutoimeksiannon antaminen ja vastaanottaminen

Luonnollinen henkilö

Käyttäjän on aina käytettävä henkilökohtaista maksutiliään ja verkkopankkitunnuksia rekisteröitymiseen, Maksutoimeksiannon antamiseen ja rahavarojen siirtämiseen Palvelussa.

Oikeushenkilö

Käyttäjän on aina käytettävä rekisteröityneen oikeushenkilön maksutiliä ja verkkopankkitunnuksia rekisteröitymiseen, Maksutoimeksiannon antamiseen ja rahavarojen siirtämiseen Palvelussa. Käyttäjä voi myös käyttää sellaisen oikeushenkilön edustajan (joka on luonnollinen henkilö) verkkopankkitunnuksia, joihin on liitetty kyseisen oikeushenkilön maksutilin käyttöoikeus. Luonnollisella henkilöllä, joka käyttää oikeushenkilön Käyttäjätiliä, on oltava oikeus hallinnoida kyseisen oikeushenkilön Palveluun ilmoitettua maksutiliä.

Maksutoimeksiannon antaminen ja vastaanottaminen

Käyttäjä tekee Maksutoimeksiannon ja antaa suostumuksensa Maksutoimeksiannon toteuttamiseen antamalla Palveluntarjoajalle maksun suorittamista varten tarvittavat tiedot sekä suorittamalla Maksutoimeksiantoa vastaavan summan ja Palveluntarjoajan palvelumaksun verkkopankkimaksun kautta Palveluntarjoajalle. Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi ja vastaanotetuksi, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut Käyttäjän antamat tiedot ja verkkopankkimaksun.

Käyttäjällä ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa Palveluntarjoajalle antamaansa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun Käyttäjä on antanut Maksutoimeksiannon Palveluntarjoajalle ja suorittanut edellä mainitun verkkopankkimaksun Palveluntarjoajalle.

Käyttäjän on annettava riittävät ja oikeat tiedot Maksutoimeksiannon suorittamista varten. Näitä tietoja ovat erityisesti:

  • Maksunsaajan nimi;
  • Maksunsaajan palveluntarjoajaa koskevat yhteystiedot (tilinumero kansainvälisessä IBAN-muodossa);
  • Maksun määrä (euroissa); sekä
  • Maksua koskeva mahdollinen yksilöintitieto Maksunsaajalle.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että edellä mainitut tiedot ovat oikein ja täydelliset. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Maksutapahtuma välitetään Maksunsaajalle yksinomaan kansainvälisen tilinumeron IBAN-koodin perusteella, vaikka Käyttäjä olisi antanut sen lisäksi muita tietoja Maksutoimeksiannon toteuttamiseksi. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että veloitettavalla tilillä on veloitushetkellä maksuun tarvittavat varat palvelumaksuineen.

Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättäminen

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen aloittamaan Maksutoimeksiannon toteuttamista eikä välittämään maksua tai sen osaa, jos Maksutoimeksianto ei sisällä sen toteuttamiseksi tarpeellisia tietoja, Palveluntarjoaja ei ole vastaanottanut Käyttäjän verkkopankkimaksua tai Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämiselle on muu perusteltu syy. Palveluntarjoaja ilmoittaa tällöin Käyttäjälle Maksutoimeksiannon toteuttamatta jättämisestä Käyttäjän rekisteröimisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen, jollei ilmoittamista ole laissa kielletty. Mikäli Käyttäjä ei ole siirtänyt Maksutoimeksiannon edellyttämiä varoja Palveluntarjoajalle 30 minuutin kuluessa Maksutoimeksiannon antamisesta Palvelun kautta, peruuntuu Maksutoimeksianto automaattisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus jättää Maksutoimeksianto suorittamatta ja lopettaa Käyttäjän Käyttäjätili, jos Palveluntarjoajalla on syytä epäillä lainvastaista, epäeettistä tai Palvelun Käyttöehtojen vastaista toimintaa Maksutoimeksiannon toteutukseen tai maksun välitykseen liittyen. Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus jättää Maksutoimeksianto suorittamatta, mikäli Palveluntarjoajalla on tähän lakiin perustuva velvollisuus ja/tai viranomainen antaa Palveluntarjoajalle tätä koskevan määräyksen.

Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus jättää Maksutoimeksianto toteuttamatta, jos se on joko Käyttäjän tai Maksunsaajan pankin taikka Palveluntarjoajan teknisten syiden vuoksi estynyt. Palveluntarjoajalla on oikeus jättää Maksutoimeksianto toteuttamatta myös turvallisuussyistä.

Jos Maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ryhtyä jäljittämään maksutapahtumaa. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin kohtuullisin toimenpitein avustamaan Käyttäjää maksutapahtuman jäljittämisessä. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus periä Käyttäjältä maksutapahtuman jäljittämisestä kohtuullinen korvaus, jos Käyttäjä on antanut virheellisen tilinumeron tai muun vastaavan virheellisen tiedon.

Jos Maksutoimeksianto on jäänyt kokonaan toteuttamatta, Palveluntarjoaja palauttaa Käyttäjälle maksun rahamäärän ilman aiheetonta viivästystä, ellei Palveluntarjoajalla ole lakiin perustuvaa velvollisuutta jäädyttää maksuun sisältyviä rahavaroja tai niiden osaa. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada palvelumaksun palautusta taikka korkoa, jos maksu on jäänyt toteuttamatta tai toteutettu virheellisesti Käyttäjästä johtuvasta syystä. Palveluntarjoaja ei vastaa maksun toteuttamisesta, jos maksu on jäänyt toteuttamatta sen takia, että Käyttäjä on antanut Palveluntarjoajalle virheellistä tai puutteellisia tietoja.

Maksut ja palkkiot

Palveluntarjoajalla on oikeus periä Käyttäjältä Palveluiden käyttämisestä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu. Palveluntarjoajalla on oikeus vähentää kyseiset maksut siirrettävistä varoista ennen varojen siirtämistä Maksunsaajalle. Palveluntarjoaja ei vastaa Maksunsaajan tai muun kolmannen osapuolen mahdollisesti perimistä palvelumaksuista tai palkkioista.

Hinnaston mukainen palvelumaksu on 2,9 prosenttia kunkin Maksutoimeksiannon mukaisen maksun määrästä plus kaksi (2) euroa per siirto.

Osapuolten välinen viestintä

Palvelun Käyttäjä voi asioida Palveluntarjoajan kanssa sähköpostitse.

Palveluntarjoaja antaa Palvelua koskevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelua suomen kielellä. Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa Asiakkaan asiointia koskevat tiedot sekä nauhoittaa Asiakkaan kanssa käydyt puhelinkeskustelut ja tallentaa Asiakkaan sähköiset viestit.

Maksupalvelun Käyttäjällä on oikeus pyynnöstä saada sopimussuhteen aikana Puitesopimuksen ehdot sekä tässä asiakirjassa annetut ennakkotiedot sähköpostitse.

Palveluntarjoajan oikeus korjata virhe

Palveluntarjoajalla on oikeus korjata omaan virheeseensä perustuva maksutapahtumien toteutuksessa tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu vastaava tekninen virhekirjaus, vaikka maksu olisi jo toteutettu Maksunsaajalle kohtuullisessa ajassa virheen tapahtumisesta. Palveluntarjoaja ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta Käyttäjälle sähköpostitse.

Palveluntarjoajan vastuu maksutoimeksiannon toteuttamisesta, vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset

Palveluntarjoajan vastuu Maksutoimeksiannon toteuttamisesta päättyy, kun Maksutapahtumaa koskevat tiedot ja varat on toimitettu Maksunsaajalle tai palautettu Käyttäjälle. Palveluntarjoaja vastaa toteutumatta jääneestä, virheellisesti toteutetusta tai oikeudettomasta Maksutapahtumasta maksupalvelulain ja Puitesopimuksen ehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän tai Maksunsaajan pankin toiminnasta, pankissa olevan tilin käytöstä, häiriöistä, saatavuudesta, pankkien maksukyvystä tai muista tekijöistä, jotka vaikuttavat Palveluun tai Palvelun toimintaan kolmannesta johtuvasta syystä.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajasta itsestään johtuvasta maksupalvelulain tai Käyttöehtojen vastaisesta menettelystä tai laiminlyönnistä maksua välitettäessä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat Käyttäjälle Palveluntarjoajan virheen tai laiminlyönnin selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada Palveluntarjoajalta korvausta välittömästä vahingosta, jollei Käyttäjä ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se, kuitenkin viimeistään 13 kuukauden kuluttua virheen tapahtumisesta. Palveluntarjoaja ei missään olosuhteissa vastaa Maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneen virheen tai laiminlyönnin vuoksi Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista.

Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Palveluntarjoaja ei pysty toteuttamaan Maksutoimeksiantoa varojen puuttumisen tai tilinylityksen takia. Käyttäjä vastaa myös kaikista vahingoista, jotka Käyttäjä on aiheuttanut lain tai sopimuksen vastaisella toiminnallaan.

Palveluntarjoajan tavoitteena on, että Palvelu on Käyttäjän käytettävissä jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa mistään vahingosta Käyttäjälle johtuen siitä, että Palvelu ei ole saatavilla ylläpidon, laitteiden huollon tai teknisten toimenpiteiden vuoksi tai jos Palveluntarjoaja epäilee laittomia toimenpiteitä tai selvittää tai reagoi niihin. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden, milloin tahansa muuttaa tai supistaa Palvelun toimintoja tai keskeyttää sen toiminnan.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, jos sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Ylivoimainen este tai muu sen kaltainen olosuhde oikeuttaa Palveluntarjoajan keskeyttämään Palvelun tarjoamisen toistaiseksi. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun verkkosivuilla tai lähettämällä siitä ilmoituksen Käyttäjän rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa myöskään, jos velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin laissa säädettyjä Palveluntarjoajan velvollisuuksia.

Immateriaalioikeudet

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Palveluntarjoajan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Petollinen toiminta ja turvallisuus

Palveluntarjoaja varoittaa Käyttäjiä sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen epäilemistään ja havaitsemistaan petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä uhkista, jotka liittyvät kyseiseen Asiakkaaseen. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa petollisella viestillä Palveluntarjoajan nimissä esiintyen koetetaan saada Palvelun Käyttäjä luovuttamaan Palvelun käyttöön tarvittavat henkilökohtaiset tunnuksensa viestin lähettäjälle.

Puitesopimuksen muuttaminen, voimassaolo ja irtisanominen

Puitesopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Puitesopimus päättymään heti ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen tuki@pikasiirto.fi

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Puitesopimusta ja/tai Käyttöehtoja. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä Käyttäjälle. Palveluntarjoaja lähettää muutosta koskevan ilmoituksen Käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutosta, on Käyttäjällä oikeus lopettaa Palvelun käyttö. Puitesopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, mikäli Käyttäjä ei ilmoita kirjallisesti Palveluntarjoajalle, ettei Käyttäjä hyväksy Puitesopimuksen ehtojen muutosta.

Jos Käyttäjä rikkoo olennaisesti Puitesopimuksen ehtoja tai käyttää Palvelua sen käyttötarkoituksen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi lopettaa maksutapahtumien toteuttaminen, sulkea Käyttäjän Käyttäjätili ja purkaa Puitesopimus.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjätili, kun irtisanomisaika on kulunut tai Puitesopimus on purettu edellä mainitulla tavalla.

Sopimuksen siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset sopimukset ja niihin liittyvät saatavansa, muut oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden Puitesopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Palvelusta tai Käyttöehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaiden osalta sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Käyttäjä voi kääntyä FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen, joka antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Pankkilautakunta antavat ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, sähköposti info@fine.fi, puhelin 09 6850 120, http://www.fine.fi

Kuluttajalla on oikeus saattaa asia myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelin 029 566 5200, http://www.kuluttajariita.fi.

Kuluttajaneuvonta, puhelin 029 553 6901, http://www.kuluttajaneuvonta.fi.

Maksupalvelun Käyttäjä voi ilmoittaa Palveluntarjoajan menettelystä Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta, puhelin 09 6850 120, http://www.finanssivalvonta.fi.